Prehľad správ

Najnovšie články

Dávaj pozor, čo si želáš. Mohlo by sa ti to (ne)splniť, a čo potom?

Číňania majú tisíce múdrych prísloví. Jedno z nich hovorí, že si máme dávať pozor na to, čo si želáme. Dodajme, poučení našou domácou slovenskou realitou, že mohlo by sa aj nesplniť. A čo potom?

Už sa z toho stáva pravidelné opakovanie, ako striedanie ročných období. Nádejní kandidáti na funkcie voličom nasľubujú, aby splnili ich očakávania a želania, hory doly. Poštové schránky prekypujú pred komunálnymi voľbami rôznymi variáciami „šance na zmenu“. Kandidátovi nejde o nič iné len o jeho „lepšie a prosperujúce“ mesto, „bude vždy brániť záujmy mesta“. Keď sa lovia hlasy, tak kandidát sa vidí len ako „správca majetku mesta“. K desiatkom iných sľubov, veď sľubom neurazíš, zacitujme ešte jeden: „Do konca roku 2019 uzatvoríme rokovania so zástupcami nového obchodného reťazca (Lidl, Kaufland, resp. iné) so zámerom vybudovať novú obchodnú prevádzku.“ Rok 2019 je už fuč, nasledujúci sa už tiež pomaly prehupne do záverečnej štvrtiny.

Foto: Archív MR

Medzitým boli parlamentné voľby a prvý muž mesta obsadil ďalšiu stoličku. Tentokrát až v ďalekej Bratislave na Hradnom vrchu. Je síce pravda, že premiér Matovič sľuboval obmedziť kumulovanie funkcií, aby poslanci nesedeli na dvoch stoličkách, ale aj tento predvolebný sľub (bonmot?) asi úspešne neprejde oponentúrou čínskeho príslovia od ktorého sme odpichli tento blog.

Prvý muž Turčianskych Teplíc to vidí inak. Pre Nový Čas na tému kritizovaného sedenia na dvoch stoličkách odpovedal, že on, ako „primátor som už viac ako 5 rokov a chod úradu máme dobre nastavený, pracovníci presne vedia čo majú robiť“. Povedzme, že je o tom pán primátor úprimne presvedčený. Jeho tvrdenie, že je to tak aj naozaj, podrobíme testu nižšie.

Do parlamentu za liberálov zo OLANO pán Igor Hus kandidoval s marketingovou popiskou, že „má silný zmysel pre spravodlivosť. Takmer celý svoj aktívny pracovný život sa venoval presadzovaniu práva a zákonnosti. Rovnaké princípy presadzuje aj vo verejnom pôsobení, najmä v komunálnej politike, kde bojuje proti rôznym záujmovým skupinám. Nechce žiť v krajine, V ktorej je všetko na predaj a každý sa dá kúpiť. Preto kandiduje.“ Jeho prioritou je vraj „prispieť k odhaľovaniu miestnych „záujmových sietí“ a parazitov, ktorí majú vplyv na verejné zdroje a odlievajú si z nich do súkromných vreciek.”

Tak si to zopakujme: (1) Do konca roka 2019 uzavrieme rokovania a občania dostanú vytúžený Kaufland alebo Lidl. (2) Pán primátor je len „správca mestského majetku“. (3) Pán primátor sa môže venovať sedeniu na druhej stoličke v Bratislave, lebo „chod úradu má dobre nastavený“. (3) Pán primátor a poslanec parlamentu v jednej osobe „bojuje proti rôznym záujmovým skupinám. Nechce žiť v krajine, V ktorej je všetko na predaj a každý sa dá kúpiť.“

Ako to teda s tým sľubovaným Lidlom je?

Mesto Turčianske Teplice vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž pod názvom „Obchodné centrum“. Z podmienok súťaže vyplýva, že si v nich Mesto Turčianske Teplice nevyhradilo právo ich zmeny. To znamená, že podmienky tak, ako boli vyhlásené, boli pre vyhlasovateľa súťaže (Mesto Turčianske Teplice) a pre uchádzačov právne záväzné.

Predmetom zmluvy o budúcej zmluve bol predaj mestských pozemkov na ktorých má vyrásť obchodná jednotka nemeckého reťazca Lidl. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili 2 obchodné spoločnosti, a to obchodná spoločnosť HERMÉS IP s. r. o, ktorá túto súťaž vyhrala a spoločnosť R.O.C. GROUP a.s. ktorá v súťaži neuspela.

Zdroj fotografie: Archív MR

HERMÉS IP s. r. o. predložila referencie za obdobie rokov 2012-2019, ktoré nie sú vystavené na jej meno, ale na dcérsku spoločnosť BENY – STAV Prievidza, s.r.o. Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti BENY – STAV Prievidza, s.r.o. a z výpisu HERMÉS IP s. r. o. vyplýva, že tieto sú prepojené len osobou jej spoločníka, ktorým je fyzická osoba, nie právnická osoba a teda v zmysle zákona nie je dcérskou spoločnosťou spoločnosti HERMÉS IP s. r. o. Je to dôležité? Asi áno, ak jednou z hlavných podmienok súťaže organizovanej mestom, bolo predložiť vlastné referencie za obdobie rokov 2015 – 2020.

Jednou z referencií predložených spoločnosťou HERMÉS IP s. r. o. bola aj referencia z roku 2017, že mala zrealizovať stavbu „Obchodné centrum Detva“. V skutočnosti stavbu obchodného centra v Detve realizovala spoločnosť KLM Detva s.r.o.. Z toho môže vyplývať, že referencia predložená HERMÉS IP s. r. o. nemusí byť zrejme pravdivá. Asi sa nepomýlime, ak vyjadríme názor, že ponuka spoločnosti HERMÉS IP s. r. o. mala byť vyhlasovateľom súťaže vyradená pre nesplnenie podmienok. A k uzavretiu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s touto spoločnosťou nemalo dôjsť zo strany Turčianskych Teplíc prísť.

Miesto toho Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou HERMÉS IP s. r. o. bola podpísaná 5.mája 2020. V uvedenej zmluve sú zadefinované termíny, ktorých nedodržanie je sankcionované zmluvnou pokutou, prípadne možnosťou Mesta Turčianske Teplice od zmluvy odstúpiť. Mesto má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.000,- €. Okrem iného kupujúci má povinnosť zabezpečiť do 45 dní od uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve vyhotovenie geometrického plánu, na základe ktorého majú vzniknúť nové pozemky tak, aby zodpovedali urbanisticko – architektonickej štúdii realizovateľnosti. Geometrický plán mal byť teda budúcim kupujúcim zabezpečený najneskôr do 19.06.2020. Geometrický plán č. 058/2020 autorizovaného geodeta a kartografa Ing. P. T. bol vyhotovený až dňa 22.06.2020. Poviete si, no a čo, veď ide o pár dní.

Iný fakt. Zmluva bola uzatvorená 05.mája 2020, kúpnu zmluvu bolo potrebné uzatvoriť do teda do 04.júla 2020. Z kúpnej zmluvy však vyplýva, že bola uzatvorená až 27.júla 2020. prečo zo strany mesta neboli porušené ustanovenia zmluvy za nedodržanie ktorých sa „dobrý správca majetku“ môže domáhať zaplatenie zmluvných pokút požadované?

Z podpísaného dodatku k zmluve vyplýva, že sa posúvajú pôvodne očakávané termíny pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Občanov by mohlo zaujímať prečo, „správcovia majetku“ uzatvorili kúpnu zmluvu s právom spätnej kúpy, keď mala byť kúpna zmluva uzatvorená so zriadením predkupného práva? Nielen podľa nás, ale aj právnej judikatúry, predmetom predkupného práva môže byť hnuteľná i nehnuteľná vec, ale právo spätnej kúpy sa môže týkať iba hnuteľných vecí. To robí zmluvu neplatnou, ako aj všetky ďalšie zmluvy (právne úkony) uzatvorené na jej základe. Asi to súvisí s tým, že „chod úradu máme dobre nastavený, pracovníci presne vedia čo majú robiť.“ Na tejto hlúpej chybe (okrem iných) môže stroskotať celý predvolebný sľub, že sa Tepličania niekedy v dohľadnej dobe dožijú nákupov v Lidli.

Veríme, že pán primátor Hus sa úprimne cíti „najmä v komunálnej politike, kde bojuje proti rôznym záujmovým skupinám. Nechce žiť v krajine, V ktorej je všetko na predaj a každý sa dá kúpiť.“ Ale ako sa takéto reči dajú zosúladiť s faktom, že firma, ktorá má postaviť Lidl a mesto sa dohodli na zriadení záložného práva a na ručení, ktorých dojednanie nebolo súčasťou súťažných podmienok? Alebo, ako je možné, že firma a mesto sa dohodli, že podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva nebudú viazať na nadobudnutie kolaudačného rozhodnutia ku stavbe. Uvedené tiež odporuje podmienkam súťaže. Návrh z hľadiska obsahu musí zodpovedať uverejneným podmienkam súťaže. Po výbere najvhodnejšieho návrhu je vyhlasovateľ týmto prejavom vôle viazaný a je povinný prijať takýto návrh v znení, v ktorom ho v rámci súťaže vybral a nie ho dodatočne meniť alebo dopĺňať. Asi v zápale iných povinností, ktoré má pán primátor v parlamente, mu ušlo, že zmluva na predaj mestského pozemku, bola uzatvorená s uchádzačom, ktorý nesplnil podmienky súťaže. Tomu sa hovorí vlastný gól, najmä keď sa celej republike prezentujete ako nádejný politik, ktorý „takmer celý svoj aktívny pracovný život sa venoval presadzovaniu práva a zákonnosti.“ A čo ostáva nám, obyčajným ľuďom bez funkcie? Radšej si nabudúce neželajme už nič.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články